W semestrze zimowym w roku akademickiego 2020/2021

zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce będą prowadzone w formie hybrydowej

(stacjonarnie i zdalnie z zachowaniem wymogów sanitarnych) zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 23/2020 z dnia 11.09.2020r. 

W sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Uwaga! Nowe kierunki studiów podyplomowych w promocyjnej cenie

“W zmieniającym się świecie tylko potrzeba zdobywania wiedzy jest niezmienna”

                                                                                                                                           Szanowni Państwo,

              miło nam poinformować, iż poszerzyliśmy naszą ofertę dydaktyczną  o nowe kierunki studiów podyplomowych:

        Dla wszystkich zainteresowanych studiami z zakresu polityki społecznej i z zakresu zatrudnienia przygotowaliśmy promocyjną cenę  2 600 zł.
          Nie zwlekajcie i zapiszcie się już dziś. Inwestycja w siebie to zawsze dobra decyzja.
                                                                                                                                               Zapraszamy
 

Ponadto Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce prowadzi rekrutację 

na następujące studia podyplomowe:

Kurs – Administracja działalności politycznej
 

 

Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość otrzymania faktury za wpłaty czesnego.

Prośbę o wstawienie faktury należy kierować na druku formularza o wystawienie faktury do kwestury WSAP w Ostrołęce.

Proszę pamiętać, że faktury VAT za czesne będą wystawiane tylko po dokonanej wcześniej wpłacie na rachunek bankowy WSAP w Ostrołęce, wyłącznie na wniosek słuchacza.

W przypadku, gdy wpłaty czesnego dokona firma :

  •  faktura będzie wystawiona imiennie na słuchacza po dokonanej wpłacie, a firma będzie wskazana tylko jako płatnik,
  •  w przypadku, gdy będzie zawarta umowa pomiędzy WSAP w Ostrołęce, a firmą delegującą swoich pracowników na studia podyplomowe, faktura będzie wystawiana na firmę na podstawie wcześniej zawartej umowy.

Za poprzednie miesiące możliwe jest wystawienie zaświadczenia o dokonanych wpłatach

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia. Kandydat ubiegający się
o przyjęcie na studia podyplomowe składa w punkcie rekrutacyjnym następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania na stronie internetowej lub
w Uczelni),
kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej lub w Uczelni),
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 2 aktualne fotografie kandydata (w formacie jak do dowodu 35 x 45 mm, podpisane na odwrocie),
 dowód wniesienia opłaty wpisowego.

Przyjęcie kandydata na studia podyplomowe następuje na podstawie analizy dokumentów złożonych przez kandydata, z uwzględnieniem terminu złożenia podania (kolejności zgłoszeń)
i ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Przy skierowaniu na studia podyplomowe co najmniej dwóch osób z tej samej jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) każdej z nich przysługuje zniżka w opłatach czesnego w wysokości 10%.

Napisz do nas

Adres szkoły

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
ul. Korczaka 73

07-409 Ostrołęka

Kontakt