Zarządzenie Nr 5/2021 Rektora WSAP

ZARZĄDZENIE NR 5/2021

REKTORA  WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W OSTROŁĘCE

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim

roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie art. 23 ust.1 i ust.2 pkt.2 oraz art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), mając na uwadze sytuację epidemiczną, zarządzam, co następuje:

§ 1

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce będzie prowadzone w formie hybrydowej.

§ 2

Zajęcia w grupach powyżej 30 osób odbywają się przy użyciu technik kształcenia na odległość. Dotyczy to w szczególności wykładów i konwersatoriów.

§ 3

W grupach mniejszych niż 30 osób zajęcia mogą być realizowane stacjonarnie, jednak ich planowanie w poszczególnych salach wykładowych musi uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujące w dniu wydania tego zarządzenia.

§ 4

W planowaniu zajęć stacjonarnych preferowane są zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, praktyki) oraz zajęcia dla studentów ostatniego roku studiów.

§ 5

Dopuszcza się możliwość stacjonarnego egzaminowania lub zaliczania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w sytuacji, gdy prowadzący ma wątpliwości co do skuteczności weryfikacji wszystkich efektów kształcenia w formie zdalnej. Przeprowadzenie takiego egzaminu lub zaliczenia oznacza konieczność podziału studentów na mniejsze grupy. Podział ten musi uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 6

Zajęcia dydaktyczne należy realizować zgodnie z planem studiów.

§ 7

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie semestru organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uwaga Studenci II i III  roku !!!

OSOBY, KTÓRE SKŁADAŁY WNIOSKI O STYPENDIA

PROSZONE SĄ O ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH W DZIEKANACIE UCZELNI (pokój 38)

W DNIACH OD 17 DO 22 LISTOPADA 2020 ROKU.

Godziny odbioru:

Piątek, sobota, niedziela       10.00 – 18.00

Wtorek – czwartek                   9.00 – 15.00.

 

Prosimy o sprawny odbiór decyzji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Warunkiem otrzymania wypłaty stypendiów w miesiącu listopadzie, jest odbiór decyzji w wyznaczonym terminie.

Przypominamy, że w poniedziałek Dziekanat i Kwestura są nieczynne.

 

Ponadto Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce prowadzi rekrutację 

na następujące studia podyplomowe:

Kurs – Administracja działalności politycznej
 

 

Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość otrzymania faktury za wpłaty czesnego.

Prośbę o wstawienie faktury należy kierować na druku formularza o wystawienie faktury do kwestury WSAP w Ostrołęce.

Proszę pamiętać, że faktury VAT za czesne będą wystawiane tylko po dokonanej wcześniej wpłacie na rachunek bankowy WSAP w Ostrołęce, wyłącznie na wniosek słuchacza.

W przypadku, gdy wpłaty czesnego dokona firma :

  •  faktura będzie wystawiona imiennie na słuchacza po dokonanej wpłacie, a firma będzie wskazana tylko jako płatnik,
  •  w przypadku, gdy będzie zawarta umowa pomiędzy WSAP w Ostrołęce, a firmą delegującą swoich pracowników na studia podyplomowe, faktura będzie wystawiana na firmę na podstawie wcześniej zawartej umowy.

Za poprzednie miesiące możliwe jest wystawienie zaświadczenia o dokonanych wpłatach

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia. Kandydat ubiegający się
o przyjęcie na studia podyplomowe składa w punkcie rekrutacyjnym następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania na stronie internetowej lub
w Uczelni),
kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej lub w Uczelni),
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 2 aktualne fotografie kandydata (w formacie jak do dowodu 35 x 45 mm, podpisane na odwrocie),
 dowód wniesienia opłaty wpisowego.

Przyjęcie kandydata na studia podyplomowe następuje na podstawie analizy dokumentów złożonych przez kandydata, z uwzględnieniem terminu złożenia podania (kolejności zgłoszeń)
i ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Przy skierowaniu na studia podyplomowe co najmniej dwóch osób z tej samej jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) każdej z nich przysługuje zniżka w opłatach czesnego w wysokości 10%.

Napisz do nas

Adres szkoły

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
ul. Korczaka 73

07-409 Ostrołęka

Kontakt