Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce prowadzi rekrutację 

na następujące studia podyplomowe:

Kurs – Administracja działalności politycznej
 

 

Informacja dla osób, za które czesne wpłaca zakład pracy

1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.
2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, aby otrzymać fakturę na firmę zobowiązane są w ciągu
7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Kwestury WSAP w Ostrołęce prośbę o wystawienie faktury
za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy.
3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia. Kandydat ubiegający się
o przyjęcie na studia podyplomowe składa w punkcie rekrutacyjnym następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania na stronie internetowej lub
w Uczelni),
kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej lub w Uczelni),
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 2 aktualne fotografie kandydata (w formacie jak do dowodu 35 x 45 mm, podpisane na odwrocie),
 dowód wniesienia opłaty wpisowego.

Przyjęcie kandydata na studia podyplomowe następuje na podstawie analizy dokumentów złożonych przez kandydata, z uwzględnieniem terminu złożenia podania (kolejności zgłoszeń)
i ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Przy skierowaniu na studia podyplomowe co najmniej dwóch osób z tej samej jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) każdej z nich przysługuje zniżka w opłatach czesnego w wysokości 10%.

Napisz do nas

Adres szkoły

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
ul. Korczaka 73

07-409 Ostrołęka

Kontakt