STYPENDIUM SOCJALNE

  

    Komu przysługuje?

 

            Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Trudną sytuację materialną określa się na podstawie dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny studenta w ostatnim roku podatkowym (2022). Dochód oblicza się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych
z dnia 28 listopada 2003 roku.

            Miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego nie może być większy niż 1294 zł. (Zarządzenie nr 33/2023 w sprawie wysokości dochodu do celów stypendialnych)

Studenta, który ubiega się o stypendium socjalne, a jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., (t.j. obecnie 600 złotych) – jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia, z ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych,
o korzystaniu lub niekorzystaniu, w roku złożenia wniosku, ze świadczeń pomocy społecznej przez studenta lub członków jego rodziny.
Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi, chyba że student udokumentuje źródła utrzymania rodziny.

Zgodnie z art. 88 ust.5 Rektor albo Komisja Stypendialna, może przyznać stypendium socjalne w przypadku, gdy student o którym mowa powyżej lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Wzór wniosku, który należy złożyć w  Ośrodku Pomocy Społecznej 

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2022 rok wynosi  5549  zł za hektar przeliczeniowy.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 21 września 2023 r.

 Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta.

 

            Za rodzinę studenta (zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce) uznaje się:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, w związku z powyższym uczelnia nawet w wyjątkowych przypadkach nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta nawet jeżeli z nimi zamieszkuje np. babcia, dziadek studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje ona wyłącznie w związku faktycznym.

W celu udokumentowania stanu osobowego rodziny studenta, która została wskazana we wniosku o pomoc materialną, należy dołączyć:

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia,
 • odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku posiadania rodzeństwa lub dzieci małoletnich
  (do 7 roku życia),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka studenta
 • odpis lub potwierdzona kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,
 • kopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,
 • informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o adopcję lub przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem
  w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • kopia ważnej Karty Polaka w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 Samodzielność finansowa

 

            Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków i potwierdził ten fakt
w złożonym oświadczeniu (obowiązkowo składa zał. nr 8):

1) ukończył 26 rok życia,

2) pozostaje w związku małżeńskim,

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art.88 ust.1 pkt 1 lit. d ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

4) osiągnął pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej,

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód  w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia w/w oświadczenia jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, tj.–930,35 zł.

W pozostałych przypadkach, gdy student nie jest samodzielny finansowo, według powyższej definicji jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów studenta, jego rodziców, rodzeństwa i dzieci.

 

 Dokumentowanie dochodów rodziny studenta

 

            Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce miesięczną wysokość dochodu
na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć następującą dokumentację o dochodach osiągniętych przez członków rodziny studenta w roku podatkowym 2022:

 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego poświadczające wysokość dochodów pełnoletnich członków rodziny studenta w zależności od źródła pozyskania dochodu:
 1. a) dochody opodatkowane wg skali podatkowej- art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. b) dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych – art. 30 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 3. c) dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu podatkiem liniowym – art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. d) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw – art. 30 e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 5. e) dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej – art.30 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o korzystaniu lub niekorzystaniu przez studenta lub członków rodziny studenta  ze świadczeń pomocy społecznej w roku złożenia wniosku , którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej (600 złotych netto), określonej w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku bazowym (2022);
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub Zakładu Emerytalno- Rentowego MSWiA lub wojskowego biura emerytalnego lub biura emerytalnego służby więziennej o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny studenta obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny osiągających dochody w 2022 r.;
 • osoby ubezpieczone w KRUS obowiązkowo przedkładają zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz o niepobieraniu lub pobieraniu zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 1. a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do stypendium (zał. nr 7)
 • oświadczenie członków rodziny studenta o dochodach nieopodatkowanych (zał. nr 6), osiągnięte dochody nieopodatkowane dokumentuje się dodatkowo odpowiednim zaświadczeniem;
 • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
  w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który przyznawane będzie stypendium socjalne lub decyzję o wymiarze podatku na 2022 rok;
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, (tylko i wyłącznie taka umowa jest honorowana) albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujący do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub decyzję Funduszu Alimentacyjnego i
 • przelewy/przekazy pieniężne potwierdzające fakt płacenia alimentów przez członka rodziny studenta na rzecz innej osoby spoza rodziny studenta;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku gdy osoba uprawniona do otrzymywania alimentów ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w zaniżonej wysokości; lub
 • informację właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
 • kopia orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku/stypendium dla bezrobotnych;
 • opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, w uzasadnionym przypadku i o ile komisja stypendialna poweźmie wątpliwość, co do stanu sytuacji materialnej rodziny studenta;
 • inne dokumenty poświadczające sytuację finansową lub rodzinną studenta w przypadku, gdy okoliczności sprawy wymagają takiego dokumentu.

Do wniosku należy obowiązkowo załączyć:

 • załącznik nr 6 – podpisany przez każdą pełnoletnią osobę bez względu na osiąganie dochodów wymienionych w pouczeniu (prosimy o dokładne zapoznanie się z pouczeniem znajdującym się pod oświadczeniem);
 • kalkulator dochodów – który zostanie umieszczony 21 września b.r. w godzinach popołudniowych, po ogłoszeniu przez GUS dochodu z 1 h przeliczeniowego.

Prosimy o zapoznanie się z pouczeniem dotyczącym wypełniania kalkulatora, które znajduje się pod kalkulatorem

W przypadku utraty lub/i uzyskania dochodu w roku bazowym (2022) lub następującym po roku bazowym (2023) należy dołączyć:

 1. a) dokument potwierdzający wysokość dochodu utraconego przez studenta i członków rodziny studenta
  i datę jego utraty;
 2. b) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta i członków rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w trakcie roku bazowego
 3. c) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta i członków rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym (po zakończeniu roku 2022).

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód
z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
W takim przypadku konieczna jest weryfikacja dochodu.

Dochody nieuwzględniane do celów stypendialnych

 

Na podstawie art. 88 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do dochodów rodziny studenta
nie uwzględnia się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla studentów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
 1. a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 2. b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 3. c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,
 • świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Dodatkowe oświadczenia składane przez studenta

 

Na podstawie art.93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium socjalne nie może być pobierane równolegle na kilku kierunkach studiów. Stypendium socjalne nie przysługuje także studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Łączny okres przez który przysługują świadczenia pomocy materialnej wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują:

–  na studiach pierwszego stopnia (licencjat) – nie dłużej niż przez 9 semestrów.

W związku z powyższym student jest zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń (oświadczenia te są częścią każdego rodzaju wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej) wskazanych w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 Procedura składania wniosku o pomoc materialną

            Kompletne wnioski o pomoc materialną należy składać w Dziekanacie (stypendium rektora), w Dziekanacie lub Kwesturze (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi). Student ubiegający się o pomoc materialną  przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie. Kopia dokumentu może być uwierzytelniona przez pracownika uczelni, notariusza lub instytucję, która dokument wydała.

 

 Procedura składania wniosku aktualizacyjnego

            Aktualizację wniosku o stypendium socjalne należy złożyć w związku z:

 • utratą dochodu
 • zwiększeniem się członków rodziny (np. narodziny dziecka)
 • zmniejszeniem się członków rodziny (np. śmierć członka rodziny, ukończenie 26 lat przez rodzeństwo lub dziecko studenta pobierające naukę, ukończenie lub przerwanie nauki przez rodzeństwo lub dziecko studenta w wieku do ukończenia 26 lat)
 • innych zmian uzasadniających przyznanie, podwyższenie lub cofnięcie przyznanego stypendium.

            Aktualizację należy złożyć na formularzu wniosku o ponowne przeliczenie dochodu na jednego członka rodziny (zał. nr 13).Obowiązkowo do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację oraz wypełniony Kalkulator dochodów, a jeżeli jego dochód po aktualizacji wyniesie  600 złotych lub mniej  wraz z wnioskiem o ponowne przeliczenie dochodu musi dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, o korzystaniu w roku złożenia wniosku ze świadczeń pomocy społecznej przez studenta lub członków jego rodziny jeżeli z wcześniej złożonymi dokumentami w/w zaświadczenie nie było dostarczone. Brak takiego zaświadczenia spowoduje odmowę przyznania stypendium na dalszy okres.

Wykaz obowiązujących załączników (pdf – czytnik pdf np. Adobe Reader):

Nr 1     Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta

Nr 2     Wniosek o stypendium socjalne

Nr 6     Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu ( wypełniają i podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny)

Nr 7     Oświadczenie z działalności gospodarczej

Nr 8     Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

Nr 13   Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Wykaz obowiązujących załączników (docx – edytor tekstu np. Word):

Nr 1     Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta

Nr 2     Wniosek o stypendium socjalne

Nr 6     Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu ( wypełniają i podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny)

Nr 7     Oświadczenie z działalności gospodarczej

Nr 8     Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

Nr 13   Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Wykaz obowiązujących załączników: