Zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych, Uczelnia umieszcza na swojej stronie  następujące informacje:

a.       pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

(załącznik nr 1);

b.      opis dokumentu publicznego zawierający w szczególności

(załącznik nr 2):

·  datę wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego,

· datę rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru,

· okres ważności dokumentu publicznego,

c.       pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego pierwszego stopnia, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji

(załącznik nr 3);

 

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WSAP w Ostrołęce, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania WSAP w Ostrołęce, proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.pdf (AcrobatReader)

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:

 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce

u.Janusza Korczaka 73

07-409 Ostrołęka