Komu przysługuje?

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał:

* wyróżniające wyniki w nauce,

* osiągnięcia naukowe lub artystyczne,

* osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

® laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w systemie oświaty,

® medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.


3. Stypendium rektora może pobierać nie więcej niż 10 % studentów kierunku. Przy ustaleniu tej liczby
nie uwzględnia się studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszym roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

4. Stypendium to może być pobierane tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku. Aby otrzymać stypendium rektora na podstawie wyróżniających wyników w nauce ( dotyczy studentów II i III roku), należy spełnić następujące warunki:

– zaliczyć co najmniej pierwszy rok studiów,

– do końca roku akademickiego wypełnić wszystkie warunki przewidziane Regulaminem studiów oraz planem studiów i programem kształcenia, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku (specjalności) studiów,

– być wpisanym na kolejny rok akademicki.

5. Stypendium nie przysługuje w przypadku korzystania z wpisu warunkowego na kolejny semestr studiów, powtórzenia semestru lub roku oraz studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym.

6. Lista rankingowa ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

wysoką średnią ocen przemnożoną przez współczynnik 10;
każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.

7. Na liście rankingowej znajdą się jedynie osoby, które będą zakwalifikowane do pobierania stypendium.

8. Student ubiegający się o stypendium rektora w związku z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub wysokimi wynikami sportowymi do sumy punktów za swoje osiągnięcia dolicza punkty za średnią ocen, która nie może być mniejsza niż 3,00. W pozostałych przypadkach średnia nie może być niższa niż 4,00.

9. W przypadku, gdy znaczna liczba uprawnionych ma jednakową ilość punktów, co uniemożliwiłoby wskazanie ilości studentów zakwalifikowanych do stypendium, czynnikiem rozstrzygającym jest kolejność złożenia wniosków, potwierdzona w załączniku nr 10 do regulaminu. Załącznik ten otrzymuje student w dniu złożenia wniosku.

10. W załączniku nr 9 do regulaminu zawarto wykaz osiągnięć, które będą punktowane oraz wykaz dokumentów potwierdzających te osiągnięcia.