STYPENDIUM REKTORA

 

  

  Komu przysługuje?

 1. 1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał:
 • wysoką średnią ocen,
 • osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
 • osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej
  na poziomie krajowym.
 1. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w systemie oświaty,
 • medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 1. Stypendium rektora może pobierać nie więcej niż 10 % studentów kierunku. Przy ustaleniu tej liczby
  nie uwzględnia się studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszym roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.
 2. Stypendium to może być pobierane tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku. Aby otrzymać stypendium rektora na podstawie wysokiej średniej ocen ( dotyczy studentów II i III roku), należy spełnić następujące warunki:
 • zaliczyć co najmniej pierwszy rok studiów,
 • do końca roku akademickiego wypełnić wszystkie warunki przewidziane Regulaminem studiów oraz planem studiów i programem kształcenia, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku (specjalności),
 • być wpisanym na kolejny rok akademicki.
 1. Stypendium nie przysługuje w przypadku korzystania z wpisu warunkowego na kolejny semestr studiów, powtórzenia semestru lub roku oraz studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym.
 2. Lista rankingowa ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
  1. wysoką średnią ocen przemnożoną przez współczynnik 10;
  2. każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.
 1. Na liście rankingowej znajdą się jedynie osoby, które będą zakwalifikowane do pobierania stypendium.
 2. Student ubiegający się o stypendium rektora w związku z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub wysokimi wynikami sportowymi do sumy punktów za swoje osiągnięcia dolicza punkty za średnią ocen, która nie może być mniejsza niż 3,00. W pozostałych przypadkach średnia nie może być niższa niż 4,00.
 3. W przypadku, gdy znaczna liczba uprawnionych ma jednakową ilość punktów, co uniemożliwiłoby wskazanie ilości studentów zakwalifikowanych do stypendium, czynnikiem rozstrzygającym jest kolejność złożenia wniosków, potwierdzona w załączniku nr 10 do regulaminu. Załącznik ten otrzymuje student w dniu złożenia wniosku.
 4. W załączniku nr 9 do regulaminu zawarto wykaz osiągnięć, które będą punktowane oraz wykaz dokumentów potwierdzających te osiągnięcia.

Wykaz obowiązujących wniosków i załączników:

Nr 4    Wniosek o stypendium rektora (pdf)

Nr 4    Wniosek o stypendium rektora (docx)

 

Nr 9    Zasady przyznawania stypendium rektora (pdf)

Nr 9    Zasady przyznawania stypendium rektora (docx)