Harmonogramy zajęć

Harmonogram zjazdu

Harmonogram zjazdu studiów I stopnia

24 – 25 czerwca 2022r.

 

Uwaga

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(zajęcia prowadzone stacjonarnie)

PROJEKT

HARMONOGRAM ZJAZDU w dniach: 24-25-26.06.2022 R.

DATA

ROK

GODZ.

SALA

WYKŁADOWCA

PRZEDMIOT

 

24.06

II

ROK

Zajęcia prowadzone stacjonarnie

16.00 – 17.30

stacjonarnie

73

Mgr

Magdalena Suska

Wychowanie fizyczne

Zakończenie zajęć

18.00

stacjonarnie

Aula mała

43

Prof. dr hab.

 Krzysztof Rączka

Prawo pracy i prawo urzędnicze

Egzamin(p)

25.06

I

ROK

Zdalnie

10.00

zdalnie

 

Prof. WSAP                        dr Elżbieta Łojko

Socjologia i metody badań socjologicznych

Egzamin(p)

 

Semestr letni 2021/2022

Semestr zimowy 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSAP  Nr 25/2021 przechodzimy od 1.12.2021 na nauczanie zdalne.

Zarządzenie nr 25/2021

Rektora

Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 27 listopada  2021 roku

 w sprawie organizacji kształcenia w warunkach zagrożenia epidemicznego  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności WSAP w Ostrołęce

Na podstawie  art. 23 ust.1 i ust.2 pkt.2 oraz  art. 67 ust. 4  ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  2021, poz. 478 , 619, 1630.)  oraz § 12 ust. 2 pkt. 3 Statutu  Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 28 sierpnia 2019 roku  mając na uwadze sytuację epidemiczną,  zarządzam  co następuje:

 §1

Zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów danego kierunku, poziomu, profilu kształcenia i formy studiów realizowane będą zdalnie  z wykorzystaniem aplikacji MS Teams w ramach Uczelnianej licencji Microsoft Office 365.

§2

Zajęcia w grupach powyżej 25 osób odbywają się przy użyciu technik kształcenia na odległość. Dotyczy to w szczególności wykładów i konwersatoriów.

§3

W grupach mniejszych niż 25 osób, zajęcia mogą być realizowane stacjonarnie, jednak ich planowanie w poszczególnych salach wykładowych musi uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujące w dniu wydania tego zarządzenia.

§4

1.W organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni  należy uwzględnić zasady przestrzegania reżimu sanitarnego, m.in.:

1) osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk;

2) sale dydaktyczne należy regularnie wietrzyć i dezynfekować;

3) należy zachować odpowiedni dystans społeczny wynoszący co najmniej 1,5 m.

§5

Dopuszcza się możliwość stacjonarnego egzaminowania lub zaliczania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem  technik kształcenia na odległość w sytuacji, gdy prowadzący ma wątpliwości co do skuteczności weryfikacji wszystkich efektów kształcenia w formie zdalnej. Przeprowadzenie takiego egzaminu lub zaliczenia oznacza konieczność podziału studentów na mniejsze grupy. Podział ten musi uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

§6

Zajęcia dydaktyczne należy realizować zgodnie z planem studiów.

§7

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej organizacja kształcenia może ulec zmianie.

§8

Traci moc zarządzenie 17/2021 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 1 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach zagrożenia epidemicznego  w semestrze zimowym roku akademickim 2021/2022.

§9

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od 1 grudnia 2021 roku  do odwołania.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                  Rektor

                                                                                                          /-/  dr  Michał Fajst

 

DYŻUR REKTORSKI

Informujemy, że na tematy związane z funkcjonowaniem 
naszej Szkoły można porozmawiać 
Rektorem WSAP dr. Michałem Fajstem.
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z Rektoratem
tel.: 29 760 68 86, 29 760 76 20
e-mail: wsap@wsap.com.pl
 
 UWAGA STUDENCI I i II ROKU!!!

• Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.

• Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów
w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).

• Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).

• Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.

• Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.

• W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Dziekana
z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.

• Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).

• Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę
z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).

Happy learners video chatting with friends online