Zajęcia zdalne

Harmonogram zjazdu

Harmonogram zjazdu studiów I stopnia

3-4-5 kwietnia 2020r.

ZAJĘCIA PROWADZONE ZDALNIE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

HARMONOGRAM ZJAZDU w dniach: 3-4-5.04.2020 R.

DATA

ROK

GODZ.

SALA

WYKŁADOWCA

PRZEDMIOT

 

 03.04

II

  ROK

17.00 – 18.30

 

18.45 – 20.15

53

Dr Edyta Sokalska

Język angielski

Gr I

III

AD

17.00 – 18.30

 

37

Prof. dr hab. Krzysztof Rączka

 Prawo pracy

Seminarium

dyplomowe

III

 RiFP

17.00 – 18.30

 

18.45 – 20.15

52

Dr Joanna Dynowska

Finanse publiczne

Seminarium

dyplomowe

 04.04

II

ROK

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

72

Prof. dr hab. Krzysztof Rączka

Prawo pracy i prawo urzędnicze

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

72

Dr Łucja Lisiecka

Podstawy prawa podatkowego

16.00 – 17.30

72

Dr Łukasz Radwanowicz

Zamówienia publiczne

17.45 – 19.15

72

Dr Łukasz Radwanowicz

Organizacja ochrony środowiska

III

AD

9.15 – 10.00

 

10.15 – 11.45

30

Dr Łukasz Radwanowicz

Partnerstwo publiczno-prywatne*

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

30

Dr Łukasz Radwanowicz

Publiczne prawo konkurencji

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

30

Dr Małgorzata

Wach – Pawliczak

Kontrola administracji

III

RF

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

63

Prof. dr hab. Anna Łapińska

Rachunkowość

Seminarium

dyplomowe

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

52

Dr Joanna Dynowska

Finanse publiczne

Seminarium

dyplomowe

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

63

Prof. dr hab. Anna Łapińska

Rachunkowość podatkowa

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

 

63

Dr Łucja Lisiecka

Bankowość i polityka pieniężna*

III

 SPP

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

28

Dr Michał Fajst

Prawo karne i postępowanie karne

Seminarium

dyplomowe

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

28

Dr Michał Fajst

Kryminologia i kryminalistyka

Seminarium

 dyplomowe

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

28

Dr Piotr Kładoczny

Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

 

28

Dr Małgorzata Janicz

Przestępczość

 nieletnich*

 

05.04

II ROK

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

72

Prof. dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska

Postępowanie egzekucyjne w administracji

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

 

72

Prof dr Jacek Krauss

Ochrona własności intelektualnej

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

72

Dr Edyta Sokalska

Język angielski

Gr II

III

AD

8.30 – 10.00

 

30

Dr Łukasz Radwanowicz

Publiczne prawo konkurencji

10.15 – 11.45

 

30

Dr Małgorzata

Wach – Pawliczak

Kontrola administracji

Zakończenie zajęć

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

30

Dr Łukasz Radwanowicz

Publiczne prawo konkurencji

Zakończenie zajęć

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

26

Prof dr Jacek Krauss

Prawo cywilne

Seminarium

dyplomowe

III

RF

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

26

Prof. dr hab. Anna Łapińska

Rachunkowość podatkowa

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

26

Dr Łucja Lisiecka

Bankowość i polityka pieniężna*

III

SPP

 

8.30 – 10.00

 

28

Dr Piotr Kładoczny

Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu

Zakończenie zajęć

10.15 – 11.45

28

Dr Małgorzata Janicz

Przebieg postępowania karnego

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

28

Dr Małgorzata Janicz

Przestępczość

 nieletnich*

 

                * – zajęcia według dokonanego wyboru przedmiotów dodatkowych

Harmonogram zjazdu

Studia podyplomowe

28-29 marca 2020r. 

ZAJĘCIA PROWADZONE ZDALNIE

*SPA – Studia Podyplomowe Administracji
*AZMwOś – Administracja, Zarządzanie i Marketing w Oświacie
*AOZwOZ – Administracja, Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

STUDIA PODYPLOMOWE

PROJEKT

HARMONOGRAM ZJAZDU W DNIACH: 28-29.03.2020 R.

DATA

NAZWA

GODZ.

SALA

WYKŁADOWCA

PRZEDMIOT

28.03

I

SPA

9.00 – 13.00

26

Dr Anna Dubowik

Prawo pracy pracowników samorządowych

13.45 – 17.00

26

Dr Elżbieta Łojko

Dysfunkcje biurokracji w relacjach urząd-obywatel

I

ZP

8.30 – 12.30

53

Prof. dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska

System zamówień publicznych w prawie UE.

Nowe podejście do zamówień.

13.00 – 17.00

53

Prof. dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska

System zamówień publicznych w prawie UE.

Nowe podejście do zamówień.

I

AZMwOś

8.30 – 12.30

52

Mgr Ewa Dobkowska-Duszak

Planowanie pracy nauczyciela z uwzględnieniem podstawy programowej

13.00 – 17.00

52

Mgr Ewa Dobkowska-Duszak

Planowanie pracy nauczyciela z uwzględnieniem podstawy programowej

I

AOZwOZ

8.30 – 12.30

52

Mgr Urszula Tułodziecka

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Demografia społeczna.

13.00 – 17.00

52

Mgr Urszula Tułodziecka

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Demografia społeczna.

29.03

I

SPA

9.00 – 12.15

26

Mgr Wiesław Jankowski

Zamówienia publiczne  w JST

 – cz.II

13.00 – 16.15

26

Dyr. Krzysztof Pilecki

Obsługa kancelaryjna i zasady archiwizacji dokumentów

I

ZP

8.30 – 12.30

53

Prof. dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska

System zamówień publicznych w prawie UE.

Nowe podejście do zamówień.

I

AZMwOś

8.30 – 12.30

52

Mgr inż. Mariusz Kluczek

Narzędzia nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem informacji – komputerowe wspomaganie decyzji

13.00 – 17.00

52

Mgr inż. Mariusz Kluczek

Narzędzia nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem informacji – komputerowe wspomaganie decyzji

I

AOZwOZ

8.30 – 12.30

52

Mgr inż. Mariusz Kluczek

Narzędzia nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem informacji – komputerowe wspomaganie decyzji

13.00 – 17.00

52

Mgr inż. Mariusz Kluczek

Narzędzia nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem informacji – komputerowe wspomaganie decyzji

Semestr zimowy 2019/2020

Semestr letni 2019/2020

DYŻUR REKTORSKI

Informujemy, że na tematy związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły można porozmawiać 
Rektorem WSAP dr. Michałem Fajstem podczas dyżuru rektorskiego, który odbywa się 
w poszczególne soboty od godziny 19:15. Nie jest konieczne wcześniejsze umawianie się, jednak ze względów praktycznych, informacja o chęci spotkania będzie mile widziana, aby 
w razie potrzeby i możliwości Rektor WSAP mógł zaplanować więcej czasu na rozmowę.
 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z Rektoratem
tel.: 29 760 68 86, 29 760 76 20
e-mail: wsap@wsap.com.pl
 Dyżur Rektorski zawieszony do 14 kwietnia 2020. 
 UWAGA STUDENCI I i II ROKU!!!

• Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.

• Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów
w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).

• Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).

• Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.

• Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.

• W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Dziekana
z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.

• Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).

• Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę
z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).

Happy learners video chatting with friends online
ogll