ZARZĄDZENIE  NR  20/ 2019

REKTORA

WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W  OSTROŁĘCE

z   dnia  01  października 2019 r.

w  sprawie  wytycznych dotyczących pracy dyplomowej i

organizacji egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2019/2020

               Na podstawie  § 60  Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej  

w Ostrołęce stanowiącego załącznik  do Uchwały nr 5/2019  Senatu WSAP  z dnia 06.03.2019 r. zarządza się co następuje:

 • 1
 1. Praca dyplomowa ( licencjacka) powinna odpowiadać niżej wymienionym wymogom:
 • Rodzaj czcionki – Times New Roman
 • Rozmiar czcionki – 12
 • Interlinia – 1,5 wiersza
 • Marginesy:
  • lewy – 3 cm,
  • prawy – 2,5 cm,
  • górny – 2,5 cm,
  • dolny – 2,5 cm,
 1. W pracy dyplomowej powinno znaleźć się, w następującej kolejności:
 • strona tytułowa napisana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
 • strona z oświadczeniem studenta, że praca dyplomowa została przygotowana samodzielnie przez studenta oraz oświadczenie promotora, że została napisana pod jego kierunkiem i spełnia wymagania stawiane pracy dyplomowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 • strona ze   streszczeniem ( maks. 1000 znaków: główne treści, tezy, wyniki i wnioski) oraz słowa kluczowe ( max.10, charakterystyczne nazwy i określenia będące przedmiotem pracy) załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 • spis treści,
 • wstęp,
 • treść poszczególnych rozdziałów, podrozdziałów,
 • zakończenie,
 • wykaz tabel,
 • wykaz rysunków,
 • bibliografia,
 • aneks,
 • płyta z pracą dyplomową.
 1. Praca licencjacka powinna być wydrukowana w trzech egzemplarzach:
  1. egzemplarz dla promotora,
  2. egzemplarz dla recenzenta,
  3. egzemplarz przeznaczony do akt – wydruk dwustronny, zbindowany
  4. praca dyplomowa (licencjacka) w formie elektronicznej – zapis na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC(lub DOCX, ODT) – zapis na płycie powinien być identyczny z wydrukiem, płyta powinna być umieszczona na wewnętrznej stronie tylniej okładki egzemplarza pracy przeznaczonego do akt, powinna być podpisana i zawierać następujące dane:
   1. Imię i Nazwisko autora pracy dyplomowej (licencjackiej),
   2. Nr indeksu,
 • Nazwę specjalności,
 1. Imię i Nazwisko promotora pracy
 2. Temat pracy dyplomowej (licencjackiej)
 • 2
 1. W celu obrony student składa w Dziekanacie następujące dokumenty:
 • 3 egzemplarze pracy dyplomowej spełniające wymogi określone w §1;
 • indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta za ostatni semestr ze wszystkimi wpisami zaliczeń i egzaminów oraz kartą różnicy programowej (jeśli dotyczy) ;
 • 4 zdjęcia – format 4,5 x 6,5 cm .
 • karta obiegowa – zawierająca rozliczenie z Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrołęce, Biblioteką WSAP oraz Kwesturą.
 1. Student składa ww. dokumenty w terminach wyznaczonych w §3.
 • 3

1.Ustala się następujące terminy:

1)  termin złożenia indeksu wraz z  kartą okresowych osiągnięć  –   do 24 maja 2020 r.

 • termin złożenia prac licencjackich w celu przeprowadzenia procedury antyplagiatowej –  do 24 maja 2020 r.
 • zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2019 Rektora WSAP w Ostrołęce z dnia 21.09.2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów na kierunku administracja , praca  powinna być dostarczona przez studenta w formie elektronicznej – zapis na płycie CD  w formacie  DOC lub DOCX (Microsoft Word) do Dziekanatu.
 • termin złożenia prac licencjackich zaakceptowanych przez promotora  po przejściu procedury antyplagiatowej –  do 7 czerwca 2020 r.
 • termin złożenia karty obiegowej –   do 7 czerwca 2020 r.

6 )  terminy egzaminów licencjackich:

              –  12 – 13 –14  czerwca 2020 r.

              –  19 – 20 – 21 czerwca 2020 r.

7)  uroczystość  wręczenia  dyplomów  odbędzie się  w  dniu  3  lipca 2020 r.

 • 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania.

                

                                                                        Rektor

                                                                                                                  dr Michał Fajst

Close Menu