Procedura antyplagiatowa

ZARZĄDZENIE  17/ 2019 REKTORA

WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W  OSTROŁĘCE

z   dnia   21 września 2019 r.

 w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności

prac dyplomowych studentów na kierunku administracja

               Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 76 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz 1668 z późn. zm.) w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) , zarządza się co następuje:

 • 1
 1. W Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce wprowadza się procedurę korzystania z systemu antyplagiatowego zintegrowanego  z  ministerialnym systemem , zwanym : Jednolitym Systemem Antyplagiatowym (JSA) , o którym mowa w art. 351 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) w celu  weryfikowania samodzielności przygotowania pracy dyplomowej.
 2. Dzięki integracji prace dyplomowe skierowane do sprawdzenia w systemie antyplagiat będą automatycznie kierowane do sprawdzenia w systemie JSA, bez konieczności logowania do dwóch systemów.
 3. W systemie antyplagiat (zwanym AKAMBIKO) dostępne będą obydwa raporty szczegółowe, zarówno pełny Raport podobieństwa jak i szczegółowy wynik badania JSA.
 4. Procedurą objęte są prace dyplomowe przewidziane w programie studiów  pierwszego 
 5. Warunkiem dopuszczenie studenta (studentki) do egzaminu licencjackiego  jest   pozytywny  wynik  weryfikacji  samodzielności  i  oryginalności pracy dyplomowej.
 • 2
 1. Prace dyplomowe weryfikowane i sprawdzane są pod względem oryginalności  i samodzielności ich autorów przy pomocy zintegrowanego systemu antyplagiatowego,  zwanego „AKAMBIKO” .
 2. Sprawdzanie prac dyplomowych w JSA polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń poprzez wskazanie ewentualnych podobieństw w tekście poddanym sprawdzeniu do tekstów znajdujących się w Ogólnopolskim Repozytorium                   Prac Dyplomowych, zwanym dalej ORPD, zasobach Internetu oraz bazy aktów prawnych.
 3. Warunkiem dokonania analizy pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym jest zaakceptowanie  jej przez promotora oraz dostarczenie pracy do Dziekanatu.
 4. Praca licencjacka wstępnie zatwierdzona przez promotora zostaje przekazana przez studenta do Dziekanatu w postaci pliku elektronicznego zapisanego w formacie *.pdf  oraz w jednym z formatów: *.doc, *.docx,  *.rtf, tak, aby zapisany tekst                 był możliwy do skopiowania. Płyta kompaktowa zawierająca pliki pracy licencjackiej powinna być opisana poprzez podanie: imienia i  nazwiska studenta, numeru albumu, specjalności , imienia i nazwiska promotora , a także  należy podać temat pracy.  
 5. Wraz z płytą student składa pisemne oświadczenie o zgodności pracy zaakceptowanej przez promotora z wersją elektroniczną złożoną do weryfikacji  w ramach procedury antyplagiatowej ( wzór oświadczenia Załącznik nr 1 )
 6. Pracę do badania w systemie antyplagiatowym i JSA , zwanym AKAMBIKO wprowadza promotor lub wyznaczony pracownik posiadający uprawnienia do korzystania z systemu.
 7. Praca dyplomowa sprawdzana jest w systemie w ramach jednego badania, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby praca mogła zostać sprawdzona więcej niż jeden raz.
 • 3
 1. Zgłoszenia pracy dyplomowej do analizy w systemie antyplagiatowym dokonuje student lub promotor.
 2. Student odpowiada za zgodność wersji elektronicznej pracy dyplomowej przesłanej  do systemu antyplagiatowego, z wersją drukowaną.
 3. Zakończenie procedury weryfikacji pracy dyplomowej, stanowi wygenerowany raport podobieństwa, który przesyłany jest na wskazane konto e-mailowe studenta i promotora.
 4. W systemie dostępne będą obydwa raporty z badania antyplagiatowego (ogólny i szczegółowy), zarówno pełny Raport podobieństwa jak i szczegółowy wynik  badania  JSA.
 5. Promotor dokonuje analizy wyników raportów z badania pracy i ocenia czy wskazane zapożyczenia zostały użyte w sposób uprawniony bądź nieuprawniony.
 6. Wynikiem analizy pracy dyplomowej w systemie JSA jest raport z badania antyplagiatowego ( ogólny oraz szczegółowy), skaładający się z kilku sekcji, m.in. Metryki badania, analizy tekstu oraz procentowego rozmiaru podobieństwa (PRP)
 7. Analiza pracy w JSA wymaga również oceny, czy w tekście badanej pracy zostały zastosowane redakcyjne manipulacje, tj. identyfikacja wprowadzonych znaków specjalnych lub znaków spoza alfabetu tekstu pracy, nierozpoznanych wyrazów, fragmentów innego stylu, długości wyrazów w badanej pracy.
 8. Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi o końcowej ocenie oryginalności i  samodzielności pracy. Promotor dokonuje analizy wygenerowanego przez JSA raportu               i  korzystając z funkcjonalności JSA decyduje, czy praca jest samodzielna i oryginalna, czy też należy ją uznać za plagiat.
 • 4
 1. Określa się następujące współczynniki podobieństwa systemu plagiat.pl:

1)  Wartość Współczynnika podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią    frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe,  odnalezione w bazie uczelni macierzystej, bazach innych uczelni ( uczestniczących w Międzyuczelnianym Programie Wymiany Baz) lub w zasobach Internetu (z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych – BAP). Współczynnik podobieństwa           1 służy przede wszystkim do badania samodzielności językowej autora pracy.

2)  Wartość Współczynnika podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz odnalezionych w ww. bazach (z wyłączeniem BAP) o długości 25 wyrazów lub dłuższej. Służy do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń.

3)  Współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 1 z tym, że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 5 wyrazów  lub dłuższe odnalezione przez system w BAP.

4)  Współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 2 z tym, że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 25 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez System w BAP.

5)  Wartość Współczynnika podobieństwa 5 oznacza, jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w BAP o długości co najmniej 8 wyrazów.

 1. Za dopuszczalne wartości wskaźnika prawdopodobieństwa systemu JSA (procentowego rozmiaru prawdopodobieństwa) ustala się:
 2. a) dla frazy 5 wyrazów – do 50%,   
 3. b) dla frazy 10 wyrazów – do 40%,  
 4. c) dla frazy 20 wyrazów – do 30%   
 5. d) dla frazy 40 wyrazów – do 30%. 
 6. Podczas analizy raportu z badania antyplagiatowego systemu JSA promotor zwraca      uwagę, czy:

         1) w sekcji „ analiza tekstu” nie były wykonywane próby manipulacji w tekście pracy badanej w celu ukrycia plagiatu. Analiza tekstu uwzględnia: liczbę znakówi liczbę wyrazów w pracy, liczbę znaków specjalnych lub spoza języka pracy, liczbę nierozpoznanych wyrazów w pracy, liczbę fragmentów innego stylu oraz rozkład długości wyrazów przedstawiających wynik otrzymany dla badanej pracy na tle danych z Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych ( ORPPD);

         2) w sekcji „ Procentowy Rozmiar Podobieństwa ( PRP) znajduje się właściwy stosunek rozmiaru tekstu, z uwzględnionymi fragmentami podobieństwa do całego rozmiaru tekstu pracy badanej, wyrażonej w procentach PRP określa stopień zgodności analizowanego tekstu ze źródłami, z którymi został on porównany w ramach przeprowadzonej analizy , wykaz źródeł, a także tekst badanej pracy , z zaznaczonymi fragmentami, odnalezionymi w identycznej formie w innych tekstach referencyjnych takich jak: Internet, Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych            ( ORPPD), bazy aktów prawnych czy bazy uczelni.

 • 5

    1.Praca dyplomowa wymaga dodatkowej oceny opiekuna pracy z punktu widzenia występowania nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności gdy współczynniki podobieństwa  z  § 4 przekroczą  wymagane progi:

 1. a) współczynnik podobieństwa 1 przekroczy próg  50%,
 2. b) współczynnik podobieństwa 2  przekroczy próg 5 %.

2.Praca dyplomowa podlega szczegółowej analizie promotora, kiedy procentowy wskaźnik prawdopodobieństwa przekroczył wartości o których mowa w § 4 ust. 2 i stwierdzono, że:

     1) praca zawiera obszerne fragmenty nieuprawnionych zapożyczeń (co najmniej 50 słów w jednej frazie) identyczne z fragmentami innych prac lub tekstów dostępnych w Internecie,

    2) występuje duża ilość potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,

    3) cechy redakcyjne pracy wskazują na „mechaniczne” zapożyczenia,

    4) w pracy znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu i manipulacje redakcyjne wskazujące na próbę ukrycia nieuprawnionych zapożyczeń. Występuje duża liczba znaków specjalnych lub spoza języka pracy oraz nierozpoznanych wyrazów, rozkład długości wyrazów w pracy znacząco różni się od uśrednionego rozkładu wyrazów rekomendowany przez JSA,

    5) JSA rozpoznał fragmenty innego stylu pisania,

    6) liczba zapożyczeń od innych autorów lub innych prac tego samego autora wskazuje, że praca jest nieoryginalna lub niesamodzielna.

   3.W przypadku stwierdzenia, że do tekstu pracy zostały wprowadzone zmiany redakcyjne     w celu manipulacji tekstem, zaś liczba wprowadzonych znaków specjalnych, znaków spoza alfabetu lub znaków nierozpoznanych może wpływać na rzetelną ocenę pracy        w JSA, promotor wzywa studenta do poprawy pracy w wyznaczonym terminie. Poprawiona praca zostaje przekazana do sprawdzenia w JSA jako kolejna próba  w ramach tego samego badania.

    4.Promotor ma prawo w badanej pracy do wykluczenia wyłącznie tych fragmentów, które

nie stanowią treści pracy, np. ankieta lub inne powszechnie używane narzędzia badawcze. Wykluczenie danych fragmentów promotor uzasadnia w komentarzu i przelicza ponownie wynik.

 1. W przypadku  nieuzasadnionego  wykluczenia  fragmentu  pracy  z  oceny JSA,  Dziekan

     dokonuje analizy raportu z badania pracy w JSA i podejmuje decyzję w sprawie  dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego.

 • 6
 1. Na podstawie oceny sprawdzenia pracy w JSA promotor podejmuje decyzję o akceptacji wyniku badania potwierdzając tym samym, że w pracy nie zostały naruszone prawa autorskie, zapożyczenia zostały użyte w sposób uprawniony, praca jest samodzielna i oryginalna, a następnie generuje z JSA Raport Ogólny.
 2. Podpisany przez promotora Raport Ogólny dołącza się do teczki akt osobowych studenta.

3 W przypadku gdy promotor stwierdzi, że praca licencjacka ma cechy plagiatu, może nakazać wprowadzenie do niej poprawek, bądź sporządza pisemne oświadczenie                o  poczynionych ustaleniach i kieruje je do Dziekana  celem dalszego postępowania.

4.W oparciu o opinię promotora Dziekan może podjąć decyzję o niedopuszczeniu pracy  do obrony i wystąpieniu do Rektora z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec studenta , który popełnił plagiat.

 • 7

1.Weryfikacji   pracy   dokonuje  wskazany pracownik  Dziekanatu  lub  promotor.

2.Zadania  przewidziane  procedurą  antyplagiatową  wykonują  pracownicy Dziekanatu.

3.Nadzór nad realizacją zadań związanych z procedurą  antyplagiatową sprawuje Dziekan.

 • 8

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor 

dr Michał Fajst

                                                                                                                            

 

 

 

Załącznik nr 1

……………………………………………………………..

Imię i nazwisko autora pracy

………………………………………………………………

Kierunek studiów, specjalność

……………………………………………………………….

numer albumu

                             OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY

.

 1. Świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że praca licencjacka   na temat.:

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera danych i informacji uzyskanych        w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 1. Oświadczam, że praca nie narusza praw autorskich określonych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
 2. Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego lub naukowego w wyższej uczelni.
 3. Oświadczam ponadto, że treść pracy przekazanej na zewnętrznym nośniku elektronicznym jest identyczna z wersją przyjętą przez promotora.

…………………………………………….                                                   …………………………………………………….

    miejscowość, data                                                                   ( podpis autora/ki pracy)

Podpis promotora pracy przyjmującego oświadczenie:

 

…………………………………………                                                 ………………………………………………………..

   miejscowość, data                                                                     ( podpis promotora/ki )