Zarządzenia o płatnościach znajdą Państwo na stronie: 

BIP – WSAP

Ogłoszenie
Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o przydzielenie asystenta studenta niepełnosprawnego przez studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zakres pomocy asystenta studenta niepełnosprawnego obejmuje wsparcie:

1. podczas dojazdu na Uczelnię i do domu (tylko osoby zamieszkałe na terenie miasta Ostrołęka),

2. w przemieszczaniu się podczas i pomiędzy zajęciami,

3. w sporządzaniu notatek (w przypadku kiedy student nie jest w stanie wykonać ich samodzielnie podczas wykładów i ćwiczeń),

4. w adaptacji materiałów dydaktycznych (zmiana formy materiałów dydaktycznych z głosowej na pisaną, z pisanej na głosową), jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter i rodzaj niepełnosprawności,

5. podczas korzystania z czytelni, bibliotek np. w wypożyczaniu niezbędnych do nauki książek,

6. podczas załatwiania bieżących spraw związanych z procesem kształcenia (np. wizyty
w dziekanacie),

7. w innych przypadkach zgłoszonych przez studenta a wynikających z jego uzasadnionych indywidualnych potrzeb związanych z procesem kształcenia.

 

Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z pomocy asystenta studenta niepełnosprawnego jest złożenie wniosku do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych WSAP w Ostrołęce, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia – pomoc asystenta studenta niepełnosprawnego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Szczegółowych informacji na temat asystentów udzieli:

mgr Teresa Śmiałek
tel.: 29/760 76 15
e-mail: t.smialek@wsap.com.pl

Praktyki
 UWAGA STUDENCI I i II ROKU!!!

• Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.

• Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów
w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).

• Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).

• Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.

• Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.

• W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Dziekana
z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.

• Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).

• Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę
z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).

Napisz do nas

Adres szkoły

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
ul. Korczaka 73

07-409 Ostrołęka

Kontakt