Szanowni Studenci

 

Egzamin z Socjologii i metod badań socjologicznych odbędzie się w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota), w godzinach 9.45 – 11.30, w formie elektronicznej.

W związku z tym proszę Państwa o:

  1. Bardzo dokładne opanowanie treści wykładów: wysłuchanego w dniu 29 lutego 2020 r. oraz przesłanych drogą mailową (wsap_ostroleka2019@wp.pl) z datą 14 marca, 29 marca, 18 kwietnia oraz 23 maja (łącznie pięć bloków tematycznych);
  2. Zapewnienie sobie dostępu do komputera w dniu 6 czerwca b.r. w godzinach 9.45. – 11.30 oraz o zapewnienie warunków spokoju i koncentracji w czasie egzaminu;
  3. W dniu 6 czerwca o godzinie 9.45 pod adresem: https://wsap.com.pl/egzamin-z-socjologii znajdą Państwo formularz egzaminacyjny do wypełnienia.;
  4. Student musi uruchomić link do formularza egzaminacyjnego i udzielić pisemnych odpowiedzi na cztery zamieszczone na nim pytania;
  5. Odpowiedzi powinny obejmować istotę problemu; objętość odpowiedzi na każde pytanie to 5 zdań, ale nie więcej niż 900 znaków (łącznie ze spacjami), a więc ok. ½ strony (w formularzu wprowadzone zostanie ograniczenie do 900 znaków); całość egzaminu zawiera się więc na ok. dwóch stronach tekstu.
  6. Na udzielenie czterech odpowiedzi studenci mają 60 minut, a następnie muszą po wypełnieniu formularza kliknąć klawisz wyślij do godziny 11.30,

UWAGA!

Formularz będzie aktywny od godziny 9.45 do godziny 11.30 (po tym czasie nie ma możliwości przesłania odpowiedzi)

 

Powyższe oznacza, że student musi mieć na tyle opanowany materiał, aby szybko sformułować sensowne, merytoryczne odpowiedzi i odesłać wypełniony formularz egzaminacyjny;

  1. Przypominam – ale wierzę, że Moi Studenci to wiedzą – że egzamin musi być uczciwy, tzn. napisany samodzielnie; wszelkie uchybienia w tym zakresie będą podstawą dyskwalifikacji egzaminu;
  2. Podobnie jak na poprzednich zaliczeniach, odpowiedzi na każde pytanie będą oceniane w skali: 3, 2, 1, 0 punktów, a suma punktów będzie wyznaczała ocenę na egzaminie.

Życzę Państwu sukcesu na egzaminie i łączę wyrazy szacunku

Elżbieta Łojko

UWAGA STUDENCI !!!

W związku z zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły
Administracji Publicznej w Ostrołęce nr 7/2020

z dnia 11.03.2020 roku w sprawie rozprzestrzeniania
się wirusa COVID-19

informujemy, że odwołane zajęcia będą w miarę
możliwości prowadzone zdalnie tzn. drogą e-mailową.

Materiały dostarczone przez wykładowców będą Państwu
przesłane przez Dziekanat, na e-maile (grupowe) ustalone przez starostów roku.
Kontakt z wykładowcami będzie możliwy również drogą e-mailową ( e-maile będą
podane wraz z materiałami dydaktycznymi) lub telefonicznie poprzez Dziekanat.

Od dnia 17 marca 2020r. do odwołania,  Dziekanat i Kwestura WSAP w Ostrołęce będą zamknięte –     

wszystkie sprawy można załatwiać telefonicznie lub  e-mailowo.

W razie pytań proszę dzwonić:

Dziekanat – nr telefonu 29 7607612,

e-mail ( dziekanat@wsap.com.pl )

Kwesturanr telefonu 29 7607615

Ogłoszenie
Zagadnienia egzaminacyjne - Prawo karne i prawo wykroczeń 2020
Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o przydzielenie asystenta studenta niepełnosprawnego przez studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zakres pomocy asystenta studenta niepełnosprawnego obejmuje wsparcie:

1. podczas dojazdu na Uczelnię i do domu (tylko osoby zamieszkałe na terenie miasta Ostrołęka),

2. w przemieszczaniu się podczas i pomiędzy zajęciami,

3. w sporządzaniu notatek (w przypadku kiedy student nie jest w stanie wykonać ich samodzielnie podczas wykładów i ćwiczeń),

4. w adaptacji materiałów dydaktycznych (zmiana formy materiałów dydaktycznych z głosowej na pisaną, z pisanej na głosową), jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter i rodzaj niepełnosprawności,

5. podczas korzystania z czytelni, bibliotek np. w wypożyczaniu niezbędnych do nauki książek,

6. podczas załatwiania bieżących spraw związanych z procesem kształcenia (np. wizyty
w dziekanacie),

7. w innych przypadkach zgłoszonych przez studenta a wynikających z jego uzasadnionych indywidualnych potrzeb związanych z procesem kształcenia.

 

Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z pomocy asystenta studenta niepełnosprawnego jest złożenie wniosku do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych WSAP w Ostrołęce, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia – pomoc asystenta studenta niepełnosprawnego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Szczegółowych informacji na temat asystentów udzieli:

mgr Teresa Śmiałek
tel.: 29/760 76 15
e-mail: t.smialek@wsap.com.pl

Praktyki
 UWAGA STUDENCI I i II ROKU!!!

• Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.

• Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów
w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).

• Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).

• Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.

• Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.

• W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Dziekana
z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.

• Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).

• Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę
z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).

Napisz do nas

Adres szkoły

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
ul. Korczaka 73

07-409 Ostrołęka

Kontakt