POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW NA                    

ROK   AKADEMICKI 2021/2022

Studenci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce
w roku akademickim 2021/2022 mogą ubiegać się o następujące świadczenia (szczegółowe informacje w odnośniku):

Aktami prawnymi, na podstawie, których przyznaje się świadczenia pomocy materialnej są:

  1. Konstytucja RP – art.70 ust.4,
  2. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 poz. 1668 t.j.
    z późn. zm.),
  3. ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego ( U. 1960 Nr 30 poz. 168 ze zm.),
  4. Ustawa o świadczeniach rodzinnych ( U. 2003 Nr 228 poz. 2255 ze zm.);
  5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.07.2017 r. dotyczące świadczeń rodzinnych,
  6. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.07.2021 r. w sprawie wysokości dochodu za 2020 rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  7. Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Przed złożeniem wniosków o poszczególne świadczenia, student proszony jest o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce i z załącznikami do niego.

 

Student składający wniosek o przyznanie pomocy materialnej powinien posiadać kserokopie dokumentów, których oryginałów nie zostawia (Pity z US, KRUS, świadectwa pracy, odpisy aktów urodzenia, karty informacyjne leczenia szpitalnego, umowy itp.). Pozostałe dokumenty jak zaświadczenia z US, ze szkół, MOPR itp. zostają załączone w oryginałach.

 

Terminy składania wniosków do Komisji Stypendialnej:

 

stypendium socjalne                                                  od 2 do 29 października 2021 roku

stypendium dla osób niepełnosprawnych –                   od 2 do 29 października 2021 roku

stypendium rektora –                                                   od 9 do 29 października 2021 roku

zapomogawnioski można składać przez cały rok akademicki jednak otrzymać ją można
tylko raz w semestrze.

Kontakt w sprawie stypendiów i przyjmowanie wniosków:                    

     Stypendium: socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga:

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce – pok. nr 74

                Teresa Śmiałek – Przewodnicząca KS,  tel. 29/ 760-76-20

                                        wtorek – sobota godz. 10:00 – 15:00 

     Stypendium rektora:

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce – pok. nr 38

                Jadwiga Sadoska – Przewodnicząca OKS, Tel. 29/760-76-11

Renata Bednarczyk – Wiceprzewodnicząca OKS, tel. 29/760-76-12

                                               wtorek – sobota godz. 10:00 – 15:00