POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

NA  ROK  AKADEMICKI 2023/2024

Studenci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce
w roku akademickim 2023/2024 mogą ubiegać się o następujące świadczenia (szczegółowe informacje w odnośniku):

Aktami prawnymi, na podstawie, których przyznaje się świadczenia pomocy materialnej są:

  1. Konstytucja RP – art.70 ust.4,
  2. ustawa z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 poz. 742),
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( U. z 2023  poz. 775),
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2023 poz. 390);
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu  i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( U. z 2023 poz. 1340),
  3. OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Monitor Polski – rok 2023, poz. 775)
  4. Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Przed złożeniem wniosków o poszczególne świadczenia, student proszony jest o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce oraz z załącznikami do tego regulaminu.

 REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW WSAP

Student składający wniosek o przyznanie pomocy materialnej załącza kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu): PIT, świadectwa pracy, odpisy aktów urodzenia, karty informacyjne leczenia szpitalnego, umowy itp.. Natomiast dokumenty takie jak zaświadczenia z: US, ZUS, KRUS, ze szkół, MOPR itp. zostają załączone w oryginale.

 

Terminy składania wniosków do Komisji Stypendialnej:

 

stypendium socjalne –                                                 od 2 do 28 października 2023 roku

stypendium dla osób niepełnosprawnych –                  od 2 do 28 października 2023 roku

stypendium rektora dla najlepszych studentów –          od 7 do 28 października 2023 roku

zapomogawnioski można składać przez cały rok akademicki jednak otrzymać ją można
tylko raz w semestrze.

       Kontakt w sprawie stypendiów i przyjmowanie wniosków:                   

     Stypendium: socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga:

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce – pok. nr 37, 38 i 74,

                 Teresa Śmiałek – Przewodnicząca KS,  e-mail:  t.smialek@wsap.com.pl

                 Justyna Modzelewska –Wiceprzewodnicząca KS, tel. 29/760-68-86 wsap@wsap.com.pl

                                        wtorek – sobota godz. 10:00 – 15:00 

     Stypendium rektora:

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce – pok. nr 38

                 Jadwiga Sadoska – Przewodnicząca OKS, Tel. 29/760-76-11  kierownik_dziekanatu@wsap.com.pl

Renata Bednarczyk – Wiceprzewodnicząca OKS, tel. 29/760-76-12 dziekanat@wsap.com.pl

                                               wtorek – sobota godz. 10:00 – 15:00