Odtwórz wideo

 Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością wzbogacili to spotkanie.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami mediów z tego wydarzenia:

 moja – ostroleka.pl

 eostroleka.pl

Tygodnik Ostrołęcki

 

Uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Czytanie Norwida 2022” w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Ostrołęce

          W dniu 8 czerwca uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Czytanie Norwida 2022” pod hasłem „Wszystko bierze swą moc z ideałów…”  Uczelnię reprezentowała Anna Sobiech – dyrektor biblioteki, która zaprezentowała i zinterpretowała utwór „Pielgrzym”. Wiersze Norwida czytali również Anna Maksimowska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce; Beata Narożna – doradca metodyczny w zakresie języka polskiego Mazowieckiego Samorządowego Centrum       Doskonalenia  Nauczycieli  Wydział  w  Ostrołęce; Renata Deptuła –  nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 1   w Ostrołęce, poetka, prowadząca blog poświęcony literaturze, a także Henryk Gadomski – założyciel chóru “Cantilena”, który w tym roku obchodzi 40-lecie swego istnienia i działalności.

             Uroczystość uświetniły występy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. Liczna młodzież i zaproszeni goście wysłuchali mazurków e-mol i f-dur w wykonaniu Stanisława Kubła – ucznia Liceum oraz repertuaru przygotowanego przez Chór Cantilena.

Po raz kolejny debatowaliśmy na temat bezpieczeństwa.

                           W dniu 19 maja 2022 r. odbyła się w naszej Uczelni  ewaluacyjna debata na temat bezpieczeństwa. Podczas spotkania poruszono wiele ważnych kwestii. Uczestnicy uczuleni zostali  między innymi na nasilającą się aktywność oszustów, którzy aby wyłudzić pieniądze  podszywają się pod urzędników, kurierów, a nawet funkcjonariuszy policji.

                           Debata była także okazją do przedstawienia wprowadzonych ostatnio aplikacji internetowych, takich jak  Krajowa Mapa Zagrożeń czy Moja Komenda.

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 2 października 2020 r. profesorami Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce zostali dr Elżbieta Łojko oraz dr hab. Dariusz Szafrański.


Pani dr Elżbieta Łojko związana jest z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Ostrołęce od 1997 r. W latach 2015-2019 była Rektorem naszej Uczelni. Zajmuje się problematyką socjologii, psychologii, filozofii i etyki. Jest autorem (współautorem) 89 publikacji naukowych oraz promotorem 272 prac magisterskich i 334 prac licencjackich.

Pan dr hab. Dariusz Szafrański jest wykładowcą Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce od 1995 r. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Prodziekana naszej Uczelni. Uzyskał habilitację w grudniu 2019 r. na podstawie monografii Przedsiębiorca Zagraniczny. Zagadnienia administracyjnoprawne . Zajmuje się problematyką działalności gospodarczej, w tym z udziałem inwestorów zagranicznych oraz ochrony konkurencji. Jest autorem (współautorem) 100 publikacji naukowych oraz promotorem 500 prac magisterskich.

W imieniu władz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce oraz całej społeczności akademickiej składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

Gratulujemy!

hat-1217913_640

Dołączyliśmy do akcji charytatywnej #GaszynChallenge# - wspierając Zosię

        Lubimy pomagać i nie boimy się wyzwań, dlatego też  nasza Uczelnia dołączyła  do akcji #GaszynChallenge#, przyjmując   nominację   od  Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych  w  Ostrołęce  i  wspierając  tym  samym  leczenie  maleńkiej Zosi. Dziewczynka zmaga się z podstępną chorobą SMA, która z dnia na dzień niszczy jej ciało  i odbiera siły.

            Do wykonania zadania stanęli: Rektor – dr Michał Fajst, Dziekan – prof. WSAP dr Jacek Krauss, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni oraz najbardziej licznie    –    studenci naszej Uczelni.  Pompki i przysiady wykonywaliśmy  wewnątrz budynku Uczelni  i na zewnątrz, budząc zainteresowanie przechodniów.
               Bardzo dziękujemy naszym wspaniałym Studentom, którzy tak chętnie podjęli się  wykonania tego zadania i z tak dużym  zaangażowaniem wykonywali pompki i przysiady.
        To dzięki Wam – Drodzy Studenci daliśmy radę zrealizować rzucone nam wyzwanie  i tym samym pomóc Zosi.
            Za nominację dziękujemy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Ostrołęce
 
            Więcej informacji na temat zbiórki dla Zosi: siepomaga.pl/waleczna-zosia.

Zarządzenie Nr 5/2021 Rektora WSAP

ZARZĄDZENIE NR 5/2021

REKTORA  WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W OSTROŁĘCE

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim

roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie art. 23 ust.1 i ust.2 pkt.2 oraz art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), mając na uwadze sytuację epidemiczną, zarządzam, co następuje:

§ 1

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce będzie prowadzone w formie hybrydowej.

§ 2

Zajęcia w grupach powyżej 30 osób odbywają się przy użyciu technik kształcenia na odległość. Dotyczy to w szczególności wykładów i konwersatoriów.

§ 3

W grupach mniejszych niż 30 osób zajęcia mogą być realizowane stacjonarnie, jednak ich planowanie w poszczególnych salach wykładowych musi uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujące w dniu wydania tego zarządzenia.

§ 4

W planowaniu zajęć stacjonarnych preferowane są zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, praktyki) oraz zajęcia dla studentów ostatniego roku studiów.

§ 5

Dopuszcza się możliwość stacjonarnego egzaminowania lub zaliczania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w sytuacji, gdy prowadzący ma wątpliwości co do skuteczności weryfikacji wszystkich efektów kształcenia w formie zdalnej. Przeprowadzenie takiego egzaminu lub zaliczenia oznacza konieczność podziału studentów na mniejsze grupy. Podział ten musi uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 6

Zajęcia dydaktyczne należy realizować zgodnie z planem studiów.

§ 7

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie semestru organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z MIEJSKĄ KOMENDĄ POLICJI W OSTROŁĘCE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce  bardzo ceni sobie kontakt z otoczeniem społeczno – gospodarczym, dlatego też stara się czynnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej,  w której funkcjonuje. Od ponad 25 lat, w czasie swojej działalności dydaktycznej  współpracuje z różnymi instytucjami, z którymi łączy ją wspólna płaszczyzna.

      Potrzeba działań na rzecz bezpieczeństwa i edukacji  sprawiła, że w dniu 9 lipca 2020 r.  podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy naszą Uczelnią, reprezentowaną przez dr Michała Fajsta,  a Miejską Komendą Policji w Ostrołęce, reprezentowaną przez  Komendanta podinspektora Krzysztofa Szymańskiego.

            Wierzymy, że podpisane porozumienie jeszcze bardziej wzmocni potrzebę dalszych wspólnych działań na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i edukacji oraz przyniesie satysfakcję obu stronom.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją mediów z tego wydarzenia:

– Miejska Komenda Policji w Ostrołęce

– Moja Ostrołęka

– Eostroleka.pl

– Wzasiegu.pl

– Radio Oko 

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY ZE STAROSTWEM POWIATOWYM W OSTROŁĘCE

Razem można więcej

             Z satysfakcją informujemy, iż w dniu 7 lipca 2020 r. doszło do podpisania   kolejnego porozumienia o współpracy, tym razem  pomiędzy naszą  Uczelnią – Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Ostrołęce a Starostwem Powiatowym w Ostrołęce,  dotyczącej wymiany doświadczeń oraz wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.

            W ramach tego porozumienia między innymi  jeden z pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, wskazany przez Starostę  będzie mógł nieodpłatnie odbyć cały cykl studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja, w zakresie wskazanej specjalności
lub na wybranych studiach podyplomowych.

 Mamy nadzieję, że porozumienie to przyniesie wiele satysfakcji stronom oraz społeczności akademickiej i lokalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją mediów z tego wydarzenia:

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

– Moja Ostrołęka

– Eostroleka.pl

– Wzasiegu.pl

– Radio Oko

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIASTA OSTROŁĘKA

           Miło nam poinformować, iż w dniu 29 czerwca 2020 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Ostrołęce, reprezentowaną przez Rektora – dr Michała Fajsta a Urzędem Miasta w Ostrołęce, reprezentowanym przez  Prezydenta –  Łukasza Kulika zostało podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy, dotyczącej wymiany doświadczeń oraz wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i kulturalnych.

            W ramach tego porozumienia strony będą w szczególności:

  • stwarzać odpowiednie warunki do wymiany doświadczeń organizacyjnych, edukacyjnych i metodycznych;
  • dostosowywać ofertę kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy;
  • podejmować wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, zgodne z potrzebami lokalnego środowiska;
  • promować wspólnie podejmowane działania, w szczególności te na rzecz społeczności lokalnej;
  • organizować inne przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne: konferencje, sympozja, wystawy itp.

            Ponadto na mocy niniejszego  porozumienia jeden z pracowników Urzędu Miasta
 w Ostrołęce, wskazany przez Prezydenta  będzie mógł nieodpłatnie odbyć cały cykl studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja, w ramach wskazanej specjalności
 lub wybranych studiów podyplomowych. 

Zapraszamy również do zapoznania się z relacją mediów z podpisania porozumienia:

 – Urząd Miasta Ostrołęka

– Moja Ostrołęka

– Eostroleka.pl

Wzasiegu.pl

Terazostroleka.pl

Tygodnik Ostrołęcki

Radio Oko

 

Wydarzenia

Konferencja 85-lecie ZUS, 25-lecie WSAP

Choinka za makulaturę

Inaugruracja roku akademickiego 2019/2020

Erasmus +

Rekrutacja

Prowadzimy studia I stopnia, studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia.

Studenci

Sekcja informacyjna dla Naszych Studentów

O nas

Informacje o WSAP w Ostrołęce

Biblioteka

Biblioteka WSAP

Nasze osiągnięcia

Z satysfakcją i radością informujemy, że ukazał się kolejny dziesiąty tom publikacji przygotowanej przez naszą Uczelnię pt. ”Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym” – część dziesiąta pod redakcją Andrzeja Bieleckiego, Dariusza Szafrańskiego oraz Tomasza Gąsiora.
Cieszy nas fakt, że do udziału w tej publikacji udało nam się pozyskać wybitnych przedstawicieli nauki zarówno z naszej Uczelni jak i osoby współpracujące.

Dumni jesteśmy  szczególnie  z tego, że publikacji tej po raz czwarty w dziale „Z warsztatów studenckich” zaprezentowaliśmy fragmenty wybranych prac licencjackich naszych studentów, a dzisiaj już absolwentów, którzy ukończyli studia w 2019 roku.

Publikacja została wydana przez renomowane wydawnictwo C. H. Beck  i sfinansowane ze środków własnych WSAP. Jest dostępna w bibliotece Uczelni. 

Serdecznie zapraszamy środowisko naukowe związane z naszą Uczelnią do zgłaszania tekstów, które będą umieszczone w jedenastym tomie. W sposób szczególny zachęcamy naszych studentów do przygotowania znakomitych prac licencjackich, których fragmenty będą zamieszczone w tym tomie.

Rektor WSAP w Ostrołęce
/-/ dr Michał Fajst

oraz Redaktorzy tomu

/-/ dr Andrzej Bielecki
/-/ dr hab. Dariusz Szafrański
/-/ dr Tomasz Gąsior

 

Z satysfakcją informuję, że po kontroli Polska Komisja Akredytacyjna dnia 20 lutego 2018 r.  już po raz trzeci pozytywnie oceniła stopień spełnienia kryteriów oceny programowej na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Składam serdeczne gratulacje i podziękowania

Pracownikom i Studentom Naszej Uczelni.

Rektor
/-/ dr Elżbieta Łojko

Napisz do nas

Adres szkoły

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
ul. Korczaka 73

07-409 Ostrołęka

Kontakt