Pracownicy naukowo – dydaktyczni zatrudnieni w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce:

 

dr Michał Fajst – Rektor WSAP w Ostrołęce od 01 września 2019 r.

Kryminologia
Prawo karne i prawo wykroczeń
Kryminalistyka
Przestępstwa urzędnicze
Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu
Seminarium dyplomowe

dr Joanna Dynowska

Rachunkowość menadżerska
Zarządzanie finansami
Seminarium dyplomowe

dr Małgorzata Janicz

Przebieg postępowania karnego
Przestępczość nieletnich

Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i innym dobrom jednostki
Zasady ogólne postępowania karnego
Zagadnienia dyskryminacji i przemocy
Podstawy prawne działalności służb porządku publicznego

 dr Ewa Kowalewska–Borys

Przebieg postępowania karnego
Przestępczość nieletnich
Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i innym dobrom jednostki
Zasady ogólne postępowania karnego
Zagadnienia dyskryminacji i przemocy
Podstawy prawne działalności służb porządku publicznego

prof. WSAP dr Jacek Krauss
Dziekan WSAP w Ostrołęce od 11.10.2009 r.
członek Senatu WSAP

Ochrona własności intelektualnej
Prawo cywilne z umowami w administracji
Seminarium dyplomowe

dr Łucja Lisiecka
członek Senatu WSAP

Analiza ekonomiczno-finansowa
Finanse lokalne i regionalne
Finanse publiczne
Makroekonomia i mikroekonomia
Podstawy prawa podatkowego
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Przedsiębiorczość w otoczeniu rynkowym

prof. dr hab. Anna Łapińska
członek Senatu WSAP

Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość jako system informacji finansowej
Rachunkowość podatkowa
Seminarium dyplomowe

dr Elżbieta Maria Łojko
Rektor WSAP w Ostrołęce w latach 2015-2019

Filozofia i etyka
Podstawy psychologii
Socjologia i metody badań socjologicznych
Seminarium dyplomowe

dr Daniel Małdachowski

Postępowanie administracyjne
Prawo administracyjne
Prawo międzynarodowe
Europejskie standardy postępowania w administracji

prof. dr hab. Joanna Radwanowicz–Wanczewska

Postępowanie egzekucyjne w administracji

dr Łukasz Radwanowicz

Nauka o administracji
Organizacja Ochrony Środowiska
Przestępstwa publiczno-prywatne
Publiczne prawo konkurencji
Ustrój samorządu terytorialnego
Zamówienia publiczne
Pomoc publiczna

dr Dariusz Szafrański
członek Senatu WSAP
były Prodziekan WSAP
były Pełnomocnik Dziekana ds. programów i planów studiów WSAP

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Publiczne prawo gospodarcze
Seminarium dyplomowe

dr Małgorzata Wach-Pawliczak

Prawo handlowe
Kontrola administracji
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
Historia administracji
Podstawy prawoznawstwa

Wykłady w naszej Uczelni prowadzą również:

mgr inż. Mariusz Kluczek

Technologia informacyjna

dr Piotr Kładoczny

Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu

mgr Adrianna Łada

Wychowanie fizyczne

dr Hanna Machińska

Logika prawnicza

prof. dr hab. Krzysztof Rączka

Prawo pracy i prawo urzędnicze
Seminarium dyplomowe

dr hab. Edyta Sokalska

Język angielski

prof. dr Bohdan Zdziennicki

Konstytucyjny system organów państwowych