Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce dąży do tego, aby każdy miał równe szanse i możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społeczności akademickiej.
Z pomocy pełnomocnika mogą korzystać studenci oraz kandydaci na studia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Oferta dla studentów:

• Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem w Uczelni, w tym: dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta – w porozumieniu z egzaminatorem, tworzenie indywidualnych warunków korzystania z biblioteki, adaptacja elektroniczna materiałów dydaktycznych.
• Uzyskanie informacji o możliwości otrzymywania stypendiów specjalnych.
• Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni na rzecz pełnej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
• Wsparcie studentów niepełnosprawnych w rozwiązaniu zgłaszanych problemów.

Oferta dla kandydatów na studia:

• Uzyskanie informacji o możliwościach kształcenia się w naszej Uczelni przez osoby niepełnosprawne.

Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o przydzielenie asystenta studenta niepełnosprawnego przez studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zakres pomocy asystenta studenta niepełnosprawnego obejmuje wsparcie:

1. podczas dojazdu na Uczelnię i do domu (tylko osoby zamieszkałe na terenie miasta Ostrołęka),

2. w przemieszczaniu się podczas i pomiędzy zajęciami,

3. w sporządzaniu notatek (w przypadku kiedy student nie jest w stanie wykonać ich samodzielnie podczas wykładów i ćwiczeń),

4. w adaptacji materiałów dydaktycznych (zmiana formy materiałów dydaktycznych z głosowej na pisaną, z pisanej na głosową), jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter i rodzaj niepełnosprawności,

5. podczas korzystania z czytelni, bibliotek np. w wypożyczaniu niezbędnych do nauki książek,

6. podczas załatwiania bieżących spraw związanych z procesem kształcenia (np. wizyty
w dziekanacie),

7. w innych przypadkach zgłoszonych przez studenta a wynikających z jego uzasadnionych indywidualnych potrzeb związanych z procesem kształcenia.

Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z pomocy asystenta studenta niepełnosprawnego jest złożenie wniosku do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych WSAP w Ostrołęce, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia – pomoc asystenta studenta niepełnosprawnego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Szczegółowych informacji na temat asystentów udzieli:

Justyna Modzelewska
tel.: 29/760 68 86
e-mail: j.modzelewska@wsap.com.pl

Zapraszamy Studentów do korzystania z Sali fitness (sala nr 73) – czynna:
od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 16:00,
piątek, sobota w godz. 8:00 – 18:00.

Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością

 

mgr Justyna Modzelewska 

tel. 29 760 68 86 ,

j.modzelewska@wsap.com.pl

gym-297059_1280
Group of happy young students in a university.