Komu przysługuje?

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z poniższych orzeczeń:

* Orzeczenie o niepełnosprawności,

* Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

* Orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,

* Orzeczenia lekarskie orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta (zał. nr 3) wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) wydanego przez właściwy organ.

3. W zależności od stopnia niepełnosprawności stawki stypendium różnicuje się w trzech grupach:

® dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym,

® dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym,

® dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim.