STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

    Komu przysługuje?

  1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z poniższych orzeczeń:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • Orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
  • Orzeczenia lekarskie orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
  1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta (zał. nr 3) wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) wydanego przez właściwy organ.
  2. W zależności od stopnia niepełnosprawności stawki stypendium różnicuje się w trzech grupach:
  • dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  • dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym,
  • dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim.

Załącznik nr 3 – Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych