Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce prowadzi nabór na studia I stopnia (licencjackie)

na kierunku Administracja w ramach trzech specjalności:

 • Administracja publiczna (studia niestacjonarne),
 • Służby porządku publicznego i kryminologia (studia niestacjonarne),
 • Rachunkowość i finanse publiczne (studia niestacjonarne).

Zasady przyjęcia na studia

 1. Przyjęcia na studnia odbywają się bez egzaminu wstępnego. 
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów i wniesienia stosownych opłat.
 3. Laureatom oraz finalistom olimpiad stopnia centralnego przysługuje pierwszeństwo przyjęcia na studia, niezależnie od daty złożenia kompletnych dokumentów.
 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 5. Kandydaci na studnia składają następujące dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej lub w punkcie rekrutacyjnym Uczelni pok. 38).
  • świadectwo dojrzałości, a w przypadku zdania matury po 2004 r. – świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę, ewentualnie duplikat),
  • zdjęcia – 2 szt. o wymiarze 35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie,
  • dowód wniesienia opłaty wpisowego.
 6. Kandydaci którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, mogą być dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego pod warunkiem, że posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej. Składają oni oryginał świadectwa dojrzałości oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje. Kandydaci składają również dokument potwierdzający nostryfikację świadectwa dojrzałości przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się       o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca – przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 7. Kandydaci na studia legitymujący się Maturą Międzynarodową (International Baccalaureate – IB lub European Baccalaureate – EB) składają oryginał dyplomu wraz z tłumaczeniem dokumentu potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego.       Nie mają oni obowiązku nostryfikacji dyplomu.
 8. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oprócz dokumentów wskazanych w ustępie 1 składają dokumenty poświadczające fakt bycia laureatem lub finalistą olimpiady szczebla centralnego
 9. Osoby niepełnosprawne mogą przedłożyć dodatkowo zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności.

Napisz do nas

Adres szkoły

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
ul. Korczaka 73

07-409 Ostrołęka

Kontakt