Organem kolegialnym uczelni jest Senat.

 

W skład Senatu wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani oraz wybrani przedstawiciele:
• założyciela (w liczbie trzech osób),
• nauczycieli akademickich (w liczbie trzech osób),
• pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (jedna osoba),
• studentów w liczbie nie mniejszej niż 20% składu senatu.

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczy kwestor, dyrektor Biblioteki WSAP oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w uczelni. Rektor i założyciel mogą zapraszać na posiedzenia Senatu, z głosem doradczym, również inne osoby.

Senat jest najwyższą władzą stanowiącą w WSAP w Ostrołęce. Sprawuje pieczę nad poziomem kształcenia i rozwojem uprawianych w uczelni nauk.

Skład Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce
  1. prof. WSAP dr Łucja Lisiecka – Rektor
  2. dr Daniel Małdachowski – Dziekan
  3.  dr Łukasz Radwanowicz– Przedstawiciel nauczycieli akademickich
  4. prof. WSAP dr Jacek Krauss– Przedstawiciel nauczycieli akademickich
  5. dr Malgorzata Wach – Pawliczak – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
  6. prof. dr Jerzy Modrzejewski– Przedstawiciel Założyciela
  7. prof. UW dr Marek Grzybowski – Przedstawiciel Założyciela
  8. Renata Bednarczyk – Przedstawiciel pracowników administracji
  9. Jacek Siekierski
  10. Katarzyna Parzych
Kompetencje Senatu

Zgodnie z §16 Statutu WSAP w Ostrołęce do kompetencji Senatu należy:
1) ustalanie ogólnych kierunków działalności uczelni,
2) uchwalanie planów studiów i programów nauczania,
3) uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
4) ustalanie zasad przyjęć na studia,
5) zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
6) zatwierdzanie planu rzeczowo – finansowego uczelni,
7) zatwierdzanie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów,
8) opiniowanie planowanych rozmiarów kształcenia,
9) uchwalanie regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych,
10) uchwalanie strategii rozwoju uczelni,
11) ustalanie zasad studiowania według indywidualnego planu studiów
i programu nauczania,
12) opiniowanie kandydatów na rektora i dziekanów,
13) ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora,
14) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia lub likwidacji kierunku studiów,
15) tworzenie specjalności w ramach prowadzonych kierunków studiów,
16) określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,
17) opiniowanie planów działalności badawczej i współpracy z zagranicą,
18) przedstawianie założycielowi wniosków dotyczących zmian w statucie uczelni oraz opiniowanie projektów zmian w statucie proponowanych przez rektora,
19) stwierdzanie zgodności regulaminu samorządu studenckiego z ustawą
i statutem,
20) wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora albo co najmniej 5 członków senatu.