ZAPOMOGA

 

  Komu przysługuje?

 

 

1. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;

2. Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta,
w szczególności związanej z:

 

*      nieszczęśliwym wypadkiem studenta lub członka najbliższej rodziny,

*      ciężką chorobą studenta lub członka najbliższej rodziny,

*      śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojca, matkę brata, siostrę, współmałżonka, dziecko własne),

*      innym zdarzeniem nielosowym, np. urodzenie dziecka.

3. Wniosek o zapomogę student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim, w którym znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji życiowej oraz udokumentować go odpowiednimi dokumentami.

4. Zapomoga przysługuje nie częściej niż raz w semestrze i nie może być przyznana w oparciu o ten sam
stan faktyczny.

 

Wykaz obowiązujących wniosków i załączników:

Nr 5 Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi (pdf)

Nr 5 Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi (docx)