ZAPOMOGA

  Komu przysługuje?

 

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;

 1. Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta,
  w szczególności związanej z:
 • nieszczęśliwym wypadkiem studenta lub członka najbliższej rodziny,
 • ciężką chorobą studenta lub członka najbliższej rodziny,
 • śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojca, matkę brata, siostrę, współmałżonka, dziecko własne),
 • innym zdarzeniem nielosowym, np. urodzenie dziecka.
 1. Wniosek o zapomogę student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim, w którym znalazł się przejściowo
  w trudnej sytuacji życiowej oraz udokumentować go odpowiednimi dokumentami.
 2. Zapomoga przysługuje nie częściej niż raz w semestrze i nie może być przyznana w oparciu o ten sam
  stan faktyczny.

Wykaz obowiązujących wniosków i załączników:

Nr 5 Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi