Komu przysługuje?

 

1. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;

2. Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta,
w szczególności związanej z:

* nieszczęśliwym wypadkiem studenta lub członka najbliższej rodziny,

* ciężką chorobą studenta lub członka najbliższej rodziny,

* śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojca, matkę brata, siostrę, współmałżonka, dziecko własne),

* innym zdarzeniem losowym.

3. Wniosek o zapomogę student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim, w którym znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji życiowej oraz udokumentować go odpowiednimi dokumentami.

4. Zapomoga przysługuje nie częściej niż raz w semestrze i nie może być przyznana w oparciu o ten sam
stan faktyczny.

Wykaz obowiązujących wniosków i załączników:

Nr 5 Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi