UWAGA STUDENCI I i II ROKU !!!!

• Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.

• Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).

• Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).

• Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają
na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.

• Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do
uzyskania absolutorium.

• W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Dziekana z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.

• Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).

• Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na
praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją) ,
a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie
Internetowej Szkoły).


 

Poniżej do pobrania dokumenty:

 
 

Umowa w sprawie studenckich
praktyk zawodowych 

Umowa w sprawie studenckich praktyk
zawodowych JST
  

Dokumenty dla studentów

Dziennik praktyk

Program praktyk

Skierowanie na praktykę

Zaświadczenie

Dokumenty dla pracujących

Zaświadczenie

Program praktyk 

ZESTAWIENIE INSTYTUCJI, Z
KTÓRYMI PODPISANO UMOWY W SPRAWIE PRAKTYK STUDENCKICH