Profil ogólnoakademicki

UWAGA STUDENCI  II i III ROKU !

 • Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.
 • Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).
 • Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).
 • Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.
 • Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.
 • W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Rektora z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.
 • Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).
 • Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).

Profil praktyczny

UWAGA STUDENCI  I ROKU !

 • Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.
 • Praktyka zawodowa pozwala na uzupełnienie i pogłębienie wiedzy uzyskanej przez studenta w toku procesu kształcenia, kształtowanie umiejętności i jej zastosowanie w praktycznym działaniu, rozwoju kompetencji zawodowych, poznanie funkcjonowania środowiska zawodowego, rynku pracy i oczekiwań przyszłych pracodawców.
 • Praktyka zawodowa umożliwia studentom sprawdzenie użyteczności wiedzy i umiejętności

uzyskanych w toku procesu kształcenia oraz pozwala na zdobywanie praktycznych       umiejętności zawodowych przez poznanie jednostki, w której odbywa praktykę jako miejsce potencjalnej pracy zawodowej.

 • Praktyka zawodowa powinna odbyć się w trakcie studiów (I-III roku studiów) w wymiarze 6 miesięcy (960 godzin), po 160 godzin w semestrze (od I do VI semestru).
 • Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.
 • Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie na ocenę (zal/o) i uzyskuje 32 punkty ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.
 • W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Rektora z obowiązku odbycia Praktyki Zawodowej.
 • Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu wystawionego przez pracodawcę wg wzoru ( załącznik nr 6) .
 • Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Praktyki Zawodowej, przed jej rozpoczęciem, muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).
 • Praktyka zawodowa musi  być  zaliczona  przed  końcem  semestru,  w  którym  program przewiduje jej realizację.
 • Wybór jednostki, w której realizowana będzie praktyka dokonywany jest indywidualnie przez studentów spośród jednostek, z którymi podpisano porozumienie o realizacji praktyk zawodowych lub innej przedstawionej pełnomocnikowi Rektora ds. praktyk zawodowych własnej propozycji miejsca i czasie odbycia praktyki w wybranej przez siebie jednostce przyjmującej, pod warunkiem, że zapewnia ona możliwości zrealizowania programu praktyki.

Poniżej do pobrania dokumenty: