Zmiana zarządzenia Rektora – zajęcia zdalne – do odwołania

  • Do odwołania. zajęcia dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych nie będą się odbywały w budynku WSAP w Ostrołęce, lecz w miarę możliwości będą prowadzone zdalnie, tzn. z wykorzystaniem telefonu i internetu.
  • Materiały dostarczone przez wykładowców będą przesyłane Państwu przez Dziekanat na adresy poczty internetowej ustalone przez starostów każdego roku studiów oraz studiów podyplomowych.
  • Kontakt z wykładowcami będzie możliwy drogą e-mailową lub telefonicznie poprzez Dziekanat. Adresy internetowe będą podane Państwu wraz z materiałami dydaktycznymi.
  • Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, mając na względzie bezpieczeństwo studentów, słuchaczy oraz pracowników do odwołania Dziekanat i Kwestura WSAP w Ostrołęce są zamknięte – wszystkie sprawy można załatwiać telefonicznie lub e-mailowo.
  • Czytelnia biblioteki będzie nieczynna do odwołania.
  • W celu ułatwienia Państwu realizacji zaleceń wykładowców, wypożyczalnia będzie pracowała w niezmienionych dniach i godzinach. Jednak, aby zminimalizować zagrożenie osoby chcące skorzystać z wypożyczalni będą obsługiwane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 784 070 110.

ZARZĄDZENIE NR 11/2020

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W OSTROŁĘCE

z dnia 08 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2020 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności WSAP w Ostrołęce

Na podstawie § 12 ust 1 Statutu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 28 sierpnia 2019 r., w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 7/2020 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności WSAP w Ostrołęce wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

  1. Zawiesza się stacjonarne prowadzenie wykładów i zajęć dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
  2. Zajęcia będą prowadzone zdalnie.
  3. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej muszą zostać udokumentowane, a informacje o tematach zajęć, sposobie i terminach ich przeprowadzenia przekazane na adres kierownik_dziekanatu@wsap.com.pl
  4. Zasady określone w ust. 1-3 obowiązują do odwołania.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                            Rektor

Dr Michał Fajst

Podziel się wpisem