Zarządzenie Nr 5/2021 Rektora WSAP

ZARZĄDZENIE NR 5/2021

REKTORA  WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W OSTROŁĘCE

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim

roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie art. 23 ust.1 i ust.2 pkt.2 oraz art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), mając na uwadze sytuację epidemiczną, zarządzam, co następuje:

§ 1

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce będzie prowadzone w formie hybrydowej.

§ 2

Zajęcia w grupach powyżej 30 osób odbywają się przy użyciu technik kształcenia na odległość. Dotyczy to w szczególności wykładów i konwersatoriów.

§ 3

W grupach mniejszych niż 30 osób zajęcia mogą być realizowane stacjonarnie, jednak ich planowanie w poszczególnych salach wykładowych musi uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujące w dniu wydania tego zarządzenia.

§ 4

W planowaniu zajęć stacjonarnych preferowane są zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia, seminaria, praktyki) oraz zajęcia dla studentów ostatniego roku studiów.

§ 5

Dopuszcza się możliwość stacjonarnego egzaminowania lub zaliczania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w sytuacji, gdy prowadzący ma wątpliwości co do skuteczności weryfikacji wszystkich efektów kształcenia w formie zdalnej. Przeprowadzenie takiego egzaminu lub zaliczenia oznacza konieczność podziału studentów na mniejsze grupy. Podział ten musi uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 6

Zajęcia dydaktyczne należy realizować zgodnie z planem studiów.

§ 7

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie semestru organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podziel się wpisem