1. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;
2. przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta, w szczególności związanej z:

  • nieszczęśliwym wypadkiem studenta lub członka najbliższej rodziny,
  • ciężką chorobą studenta lub członka najbliższej rodziny,
  • śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojca, matkę brata, siostrę, współmałżonka, dziecko własne),
  • innym zdarzeniem losowym.

3. Wniosek o zapomogę student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim, w którym znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji życiowej oraz udokumentować go odpowiednimi dokumentami.
4. Zapomoga przysługuje nie częściej niż raz w semestrze i nie może być przyznana w oparciu o ten sam stan faktyczny.