Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Trudną sytuację materialną określa się na podstawie dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny studenta w ostatnim roku podatkowym (2018). Dochód oblicza się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255 ze zm.);
Miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego nie może być większy niż 1050 zł.

Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta.

Za rodzinę studenta (zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce) uznaje się:
1. studenta;
2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.